รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(18)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  การประชุม SDU Retrreat ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย  นโยบายการบรรจุลูกจ้างของมหาวิทยาลัยด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าฐาน กพ.และการคิดค่าประสบการณ์ (ร่าง) บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน พ.ศ. ….ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 6 กันยายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )