ประชุมคณะทำงานการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ( UCLASS )ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ( UCLASS ) ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศหรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564