ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(13)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 2(13)/2564 โดยมีวาระเรื่อง  การขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้ง อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท True Move H จำกัด ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี การขอปิดดำเนินการและงดเว้นค่าเช่าพื้นที่ชั่วคราว ร้าน 7-ELEVEN (ศูนย์วิทย์ฯ) การของดเว้นค่าเช่าพื้นที่ชั่วคราว ร้าน 7-ELEVEN (ในมหาวิทยาลัย) ขออนุญาตติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (ตู้ Vending Machine) ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26