Month: November 2019

มสด. จัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 5(18)(119)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(18)(119)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมในบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. จัดนิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานเปิด นิทรรศการการนำเสนอโครงงาน และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงาน ณ ลาน Activity Space Center อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(44)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(44)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของวิทยาเขต/ศูนย์การฯ และสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 รายงานผลการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(44)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(44)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่องการศึกษารายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องนโยบายการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฎสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. 2556 ฯลฯ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการสาธิตสานปลาตะเพียน โดยนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับชม  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 4(17)(118)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 4(17)(118)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตำรา และหนังสือเพื่อใช้ประกอบการสอน (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดี ความชอบ เพื่อรับรองข้าราขการ ลูกจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดี ความชอบ เพื่อรับรองข้าราขการ ลูกจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการฯ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของราชการฯ เพื่อเสนอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(42)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(42)/2562 โดยมีวาระเรื่องนโยบายการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. 2556 เรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

1 2