Month: November 2018

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 5(91)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(91)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่งการเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  21 พฤศจิกายน 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(31)/2561

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(31)/2561 โดยมีวาระเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย รายงานการดำเนินงานสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559-2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมแผนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมแผนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ สำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดตั้งร้านกาแฟ Poll Café แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างลูกจ้างของสวนดุสิตโพล (ร่าง) รายงานประจำปีสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่11(32)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่11(32)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการตามรูปแบบ “Professional Development :PD   หรือการพัฒนาวิชาชีพครู”  ปีงบประมาณ 2561 เรื่องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่11(32)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่11(32)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการตามรูปแบบ “Professional Development :PD   หรือการพัฒนาวิชาชีพครู”  ปีงบประมาณ 2561 เรื่องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่2(7)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(7)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  การเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย การดำเนินงานตามคำแนะนำผู้ตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง รายงานการปรับปรุงความปลอดภัยของลิฟต์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่2 ครั้งที่1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561- 30 กันยายน 2561) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่2 และเรื่องพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ฯลฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 4(22)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(22)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 We cannot display this gallery

Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 :  วิ่งรอบรั้ว  ทัวร์รอบเมือง ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาพา เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 

1 2 3