Month: July 2018

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7(28)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7(28)/2561 โดยมีวาระเรื่องสรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบ Thai University Central Admission System : TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เรื่องความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการตามรูปแบบ “Professional Development : PD หรือการพัฒนาวิชาชีพครู” ปีงบประมาณ 2561 ฯลฯ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่3/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่3/2561 โดยมีวาระเรื่องแผนการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน และเรื่องข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ฯลฯ  วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2561 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามสัญญาเช่าพื้นที่ การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์ Food Street การติดตามความคืบหน้าการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move H Mobile + WIFI (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(6)/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(6)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561  คู่มือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และพิจารณาแหล่งลงทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 24(81)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 24(81)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกำหนดจำนวนรองหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม พ.ศ. ….ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(27)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(27)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานกรณีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสูญหายและรายงานความประพฤติไม่เหมาะสมของบุคลากร และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อห้ามการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและโครงการสวนดุสิตสีขาว  วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ชี้แจงแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าชี้แจงแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ต่อคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุมหมายเลข 3401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 

1 2

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26