การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 10(16)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(16)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความก้าวหน้าการเผยแพร่ Infographic “รู้ไว้…ให้ปลอดภัย” (ร่าง) กำหนดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )