Month: March 2017

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้บริหาร บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรัง หัวหิน และนครนายก ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาสำนักพระราชวัง นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งได้ถึงแก่อสัญกรรม ด้วยภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ในวัย 89 ปี ที่ รพ.ศิริราช เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(2)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(2)/2560 โดยมีวาระ เรื่องเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด.ครั้งที่ 1/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. 2558 หลักเกรฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(10)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(10)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสหกรรมและองค์กร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (9)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (9)/2560 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงิน งบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 , รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ , รายงานผลการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง , รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน และสรุปปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายการสัญญาเช่าพื้นที่ตามสัญญาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักมหาวิทยาลัย ชั้น 5 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560 การกำหนดสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งครู และมาตรฐานวิทยฐานะครู (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และ (ร่าง) แผนงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 1 มีนาคคม 2560 ( ภาพ/ข่าว: พศิน ) 

1 2