ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ฯลฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร และเรื่องเสนอเพื่อทราบการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 21 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน)