ภาพกิจกรรม

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(39)/2566

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(39)/2566 โดยมีวาระ เรื่อง (ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 2563 ฯลฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าพบปะ พูดคุย กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 วันที่ 28 เมษายน 2566

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(22)/2566

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(22)/2566 โดยมีวาระเรื่องความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 -สวนดุสิตโพล -สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ -ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ -ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ -ศูนย์บริการทดสอบทางวิชกรสวนดุสิต -โครงการปฎิบัติการอาหารแปรรูป ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 27 เมษายน 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2566

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2566 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นประธานการประชุมร่วมด้วย รศ.พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร และผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย-ฝ่ายจีน ณ ห้องประชุม  cafe by Home  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   หารือเรื่องแผนงานและงบประมาณสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ประจำปี 2566 และแผนงานในเดือนพฤษภาคมต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร สังกัดโรงเรียนการเรือน ตามโครงการพัฒนาสรรถนะบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น SDU SMART LECTURERS Season II ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ด้านอาหารกับอัตลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย : โรงเรียนการเรือนจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างไรในการดำเนินงาน” รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร ได้มอบนโยบายการเชื่อมโยงนโยบายสู่บุคลากรด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนการเรือน ทั้งนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนการเรือน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมลำพอง 2 จำนวน 46 คน และบุคลากรสายวิชาการ ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ลำปาง ตรัง รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงเรียนการเรือน และผู้ที่สนใจ อบรมผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 217 คน เมื่อวันที่ 25 […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดเตรียมงานด้านการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้บริหาร ตามมาตรฐานสวนดุสิต” รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดเตรียมงานด้านการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้บริหาร ตามมาตรฐานสวนดุสิต” รุ่นที่ 1 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ความรู้เรื่องการจัดดอกไม้ – การจัดดอกไม้เพื่อการตกแต่งโต๊ะทำงาน – การจัดดอกไม้เพื่อการตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร – การจัดดอกไม้เพื่อการตกแต่งโพเดียม นางสาวอมร สายสังข์ นางสาวออฤดี เชิดชม นางสาวพิมพวรรณ สุ่มขำ และนายจตุรโชค ยวงอักษร บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ความรู้เรื่องการปอกผลไม้ และการจัดจาน – การปอก และคว้านผลไม้ – การจัดจานผลไม้ สำหรับผู้บริหาร ในวันที่สองของการอบรม นางสาวประเสริฐ ขอมธิดา นายปติ ธรรมศิลป์ นายอาทิตย์ ศยามล และนายเฉลิมชาติ เตชะเลิศกมล […]

สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “หลง…ไหล ไปกับครู EDUSUANDUSIT”

หัวข้อ หลง…ไหล ไปกับครู EDUSuandusit โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล ดำเนินรายการ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง Cover Dance และการแสดงดนตรี No Idea จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ Workshop ภาษามือ & กิจกรรม เกมภาษามือ และกิจกรรมเก้าอี้ดนตรี แบบ EF ซึ่งได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษา วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้อง Activity Space ชั้น 2 อาคาร Student Activity Space ชั้น […]

สำนักกิจการพิเศษ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(16)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3(16)/2566 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบสรุปการพัฒนาบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ไตรมาส 2 รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสัมมนาและศึกษาการบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “Study Seminar วิทยาเขตสุพรรณบุรี” ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรทุกท่านของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและดำเนินการสัมมนาและบรรยายพิเศษการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงการบวงสรวงพ่อปู่ชัยมงคล การศึกษาชัยภูมิตามศาสตร์ฮวงจุ้ย การเยี่ยมชมอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) การเยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม อาคารจันทร์เจริญ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

สำนักกิจการพิเศษ จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(38)/2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(38)/2566 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณาสรุปผลการพัฒนาบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ และผลการดำเนินงาน (ด้านการเงิน-ด้านการดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯลฯ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

1 2 3 140