ภาพกิจกรรม

สำนักกิจการพิเศษ จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(38)/2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(38)/2566 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณาสรุปผลการพัฒนาบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ และผลการดำเนินงาน (ด้านการเงิน-ด้านการดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯลฯ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมการกำหนดนโยบายตามกรอบงบประมาณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมการกำหนดนโยบายตามกรอบงบประมาณ โดยมีวาระเรื่องการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 20 เมษายน 2566

สำนักงานมหาวิทยาลัย โดย กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ “การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

สำนักงานมหาวิทยาลัย โดย กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ “การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้ดังนี้ การอบรมภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หัวข้อ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ โดย นายฤทธิ์เดช กิจขยัน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ การซ้อมอพยพหนีไฟ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยประชุมชี้แจงและซักซ้อม เรื่อง แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ แผนการค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง โดยทีมวิทยากร ได้แก่ นายฤทธิ์เดช กิจขยัน […]

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4(41)/2566

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4(41)/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม มีวาระที่สำคัญ คือ คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ การพิจารณาการขอแต่งตั้งบุคลากร ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ และสรุปจำนวนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารงานบุคคล ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย และคุณสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 4(13)/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 4(13)/2566 โดยมีเรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล เรื่องการพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 7 เมษายน 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4(28)/2566

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(28)/2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(38)/2566 รายงานการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566 รายงานการติดตามความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ จากนั้นเป็นการรายการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีน-อาเซียน รหัส 63 รุ่นที่ 1 ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานการจัดโครงการเรียนรู้ประสบการณ์นอกตำรา พร้อมค้นหาศักยภาพในตัวคุณ (SDU Smart Idol 2023) รายงานการจัดโครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง Suan Dusit Love Music 2023 รายงานการใช้พื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี รายงานการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม แด่คณะผู้ติดตาม สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงค์ทุ่งทอรัก อำเภอนาโยง […]

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “โหราศาสตร์ไทยและศาสตร์ตัวเลข”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “โหราศาสตร์ไทยและศาสตร์ตัวเลข” ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี อาจารย์สุชาย จิรายุนนท์ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “โหราศาสตร์ไทย” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566  

ม.สวนดุสิต รับมอบหน้ากากผ้า Z Safe ป้องกันฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรน่า จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ รับมอบหน้ากากผ้า Z Safe ป้องกันฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรน่า จำนวน 5,000 ชิ้น จากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษานำไปใช้เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ณ cafe by home วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(38)/2566

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(38)/2566 โดยมีวาระ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. …ฯลฯ ณ  ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 มีนาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การขอเช่าพื้นที่ของชมรมกีฬานครนายกเทควันโด การขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท สำเนา พลัส จำกัด และธนาคารกรุงไทย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2566  

1 2 3 4 140

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26