ภาพกิจกรรม

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ สวัสดีอังกฤษ Greet English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อสวัสดีอังกฤษ Greet English ในการนี้  ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อดังกล่าวฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง ILAC Co-Leamiing Space อาคาร Student Adtiviy Space ชั้น 2

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 9(36)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 9(36)/2565 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย เรื่องพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่ 3(13)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่ 3(13)/2565 โดยมีวาระเรื่อง  ปรับขึ้นเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำ ขออนุมัติค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2565 และขออนุมัติปรับเงินเดือนบุคลากร ประจำปี 2566  ฯลฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการใช้เงินงบประมาณโครงการประจำเดือนตุลาคม 2565 เรื่องการเสนอ(ร่าง)แผนโครงการและงบประมาณโครงการสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(28)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(28)/2565 โดยมีวาระเรื่อง การประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ฯลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

การประชุมติดตามงานและมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมติดตามงานและมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยมีวาระการประชุมเรื่อง อธิการบดีมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่ จากแนวคิด One World Library สู่ Universityมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง  การเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมินการคุณภาพการศึกษา โครงการปรับปรุงและจ้างก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้าโครงการจ้างปรับปรุงและโครงการจ้างก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง รายงานรายละเอียดงบประมาณ ประจำปี 2566 ศูนย์การศึกษาลำปาง รายงานการใช้งานห้องปฏิบัติด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาตร์ และห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจบิน รายงานความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานความพึงพอใจ ของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต่อการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รายงานโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน และหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 ศูนย์การศึกษาลำปาง ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(33)/2565

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(33)/2565  โดยมีวาระเรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2565

กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการฯ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ  ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 ตุลาคม 2565  

ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิต สาขาล่ามภาษามือ มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิต สาขาล่ามภาษามือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3 4 129