ภาพกิจกรรม

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 2(11)/2560

รศ.ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 2(11)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง 1 ปี/สัญญาจ้างพิเศษ 1 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2559 การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง 1 ปี/สัญญาจ้างพิเศษ 1 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2559 กรณีพิเศษ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส   วันที่  23 มกราคม 2560   ( ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 1(9)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(9)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  รายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนธันวาคม 2559 และมกราคม 2560 ของโครงการโรงสีข้าว รายงานผลการนำเงินไปลงทุน ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุนฯลฯ ณ ห้องประชุม1208/1  อาคาร 1 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มกราคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/ 2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2560 โดยมีวาระสำคัญพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 และการปรับแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร เสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอกำหนดวันประชุมสภาวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และเรื่องเสนอเพื่อทราบการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฯลฯ ในการนี้ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลด้วย ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  23 มกราคม 2559  […]

มสด. จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling)

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมกำหนดทิศทางในการดำเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้การดำเนินงานของกองในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มีแนวทางการปฏิบัติไปตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 19 มกราคม 2560  ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด ) 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 1/2560  มีวาระสำคัญดังนี้   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่  18 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณบดี สรุปกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกฎหมายลำดับรองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สรุปจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 23 ราย (ร่าง) สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5  สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 มกราคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

มสด. สวัสดีปีใหม่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบพล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560  ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล วันที่ 17 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด ) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(5)/2560 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 , รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 1 และงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 , สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 “Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 “Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “61 ปี คหเศรษฐศาสตร์ พัฒนาคน พัฒนาชาติให้มั่นคง” กล่าวรายงานโครงการ โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน และกรรมการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ โดยมี ดร.ศรันยา คุณะดิลก นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ กล่าวขอบคุณการเป็นเข้าภาพจัดงาน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสและแนวทางของนักคหกรรมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”  และ รศ.ดร.สุขม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษ เรื่อง […]

1 137 138 139 140

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26