ภาพกิจกรรม

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

รศ.ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสรุปผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีประจำเดือนมกราคม 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2560 ( ภาพ/ข่าว: พศิน )

อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯลำปาง

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2560 รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.วราณี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (แห่งใหม่) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(6)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(6)/2560 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานอิสระ แผนการปฏิบัติงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำงบประมาณ 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 31 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

ประชุมการใช้พลังงานและการสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2559

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมการใช้พลังงานและการสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2559 มีวาระสำคัญเรื่อง การสำรวจเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุการใช้งาน เกิน 10 ปี ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อ 30 มกราคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พศิน )

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2559

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2559 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 การพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการ พิจารณาการยุติกระบวนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ การปรับแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 2 หลักสูตร และการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พศิน)  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1(20)/2560 (รมป.2)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1(20)/2560 (รมป.2) 

มสด.รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 600,000 บาท จากนายยุทธพงษ์ ภูมิบ่อพลับ ผู้จัดการภาคนครหลวง 4 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 26  

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน – สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน – สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2560  มีวาระสำคัญดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯประจำปี พ.ศ.2559 ยอดเงินบริจาคประจำปี พ.ศ.2559 ขออนุมัติโครงการของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ.2560 ขอปรับแก้ไขขอบังคับมูลนิธิฯ ณ  ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 25 มกราคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2560

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี , ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ , คุณรวีวรรรณ อภิรัตน์ , ผศ.อำนวย ศรีสุโข , ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน , คุณธนภูมิ มาประเสริฐ , อาจารย์สุภารัตน์  น้ำใจดี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ , ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวนิชา ดำเกลี้ยง  เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการบริหารงานของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง 203 อาคาร ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 2(11)/2560

รศ.ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 2(11)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง 1 ปี/สัญญาจ้างพิเศษ 1 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2559 การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง 1 ปี/สัญญาจ้างพิเศษ 1 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2559 กรณีพิเศษ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส   วันที่  23 มกราคม 2560   ( ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

1 136 137 138 139 140