ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ร่วมประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืน” เป็นโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosystem Services) ภายใต้หลักการสำคัญ คือ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงต้นทุนด้านบริการระบบนิเวศและยินดีจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบการอนุรักษ์แบบต่าง ๆ ณ โรงแรมรายาวดี รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5/2560 โดยมีวาระเรื่อง สำนักกิจการพิเศษทำการตลาดให้บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และผลประกอบการตามนโยบาย, โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี, การกำหนดแนวทางการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, รายงานผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ประชุมการรายงานผลของคณะทำงานปรับปรุงระบบบัญชี บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม เรื่อง การรายงานผลของคณะทำงานปรับปรุงระบบบัญชี บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เพื่อให้การจัดทำบัญชีของบริษัทฯ สอดคล้องกับระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิม) ชั้น 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

การประชุมสำนักกิจการพิเศษ พบ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต)

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักกิจการพิเศษ พบ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามการดำเนินงาน การดำเนินงานเชิงรุก ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงานโรงแรมสวนดุสิต เพลส

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางสาวอัมพวัลณ์ อยู่จุ้ย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่โครงการอาคารอเนกประสงค์ ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของโครงการอาคารอเนกประสงค์ ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ มสด. ครั้งที่ 8(22)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 8(22)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน) สำนักกิจการพิเศษ รายงานการบริหารงบประมาณด้านการวิจัย ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2559-31มีนาคม 2560) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 3(4)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(4)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง)นโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)กฏบัตรคณะอนุกรรมการ ด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559 และ(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

สนม.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย สามารถจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมถึงให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้ แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน แนวปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การนำเสนองบการเงิน และแนวทางการตรวจสอบบัญชี ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

การประชุมสำนักกิจการพิเศษ พบ โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักกิจการพิเศษ พบ โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามการดำเนินงาน การดำเนินงานเชิงรุก ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การยกเลิกระเบียบ ประกาศ และจัดทำระเบียบ ประกาศให้สอดคล้องกับข้อบังคับปัจจุบัน กฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 การกำหนดรอบเวลาประเมินลูกจ้าของมหาวิทยาลัย การขอจ้างครูผู้ช่วยในระยะเวลาจ้างเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

1 128 129 130 131 132 140

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26