โรงเรียนการท่องและการบริการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรอาชีพ และผลิตภัณฑ์ให้กับสตรีและครอบครัว ระหว่าง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรอาชีพ และผลิตภัณฑ์ให้กับสตรีและครอบครัว ระหว่าง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่องการออกแบบโครงสร้างและสถานที่จัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการจัดเลี้ยงและโต๊ะอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เรื่องการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 2 กันยายน 2565