ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 6(14)/2565

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(14)/2565  โดยมีวาระรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online