ประชุมออนไลน์ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(43)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมออนไลน์ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(43)/2564 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง เรื่องผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฯลฯ