ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากำหนดจำนวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีและแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2563