มสด. รับใบประกาศเกียรติคุณจากการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับมอบประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2562” จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

ในการนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับประกาศเกียรติคุณจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ในกิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลของหน่วยงานต่างๆ รวม 16 กิจกรรม จากการดำเนินงานของ 15 หน่วยงาน ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้รวม 8,622 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการ LESS ประกอบด้วย 1) กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 2) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3) กองอาคารและสถานที่ 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองนโยบายและแผน 6) โครงการอาหารกลางวัน 1 7) ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ 8) สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 9) สวนดุสิตโพล 10) ลานกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ 11) สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12) สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ 13) สำนักงานโรงเรียนการเรือน 14) สำนักงานอาคารบริการวิทยาศาสตร์ 15) ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ 16) ศูนย์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการพัฒนาโครงการ LESS ในกิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ซึ่งมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการดำเนินงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Clean & Green University)

นอกจากนี้กลุ่มบุคคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจากโครงการการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบุคคลต้นแบบ จำนวน 22 ท่าน โดยได้ทำการชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาผ่านโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)