ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตติดตามความคืบหน้าเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตติดตามความคืบหน้าเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)