สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(40)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(40)/2562 โดยมีวาระเรื่องแนวทางการปรับปรุ่ง พัฒนา และเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานความคืบหน้ากรณีอาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 สิงหาคม 2562