ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(39)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(39)/2562 โดยมีวาระเรื่อง กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26