สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการห้องพักระดับ Premium ของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม และมีผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561