ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมการประชุมพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ มีวาระรื่องการปรับปรุงการจัดทำค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ ของหน่วยงานที่ขอปรับฐานอัตราค่าตอบแทน กรณีเหมาจ่าย และพิจารณาอัตราเงินเดือนลูกจ้างของมหาวิทยาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)