รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(18)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จำนวน 2 ฉบับ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )