การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การยกเลิกระเบียบ ประกาศ และจัดทำระเบียบ ประกาศให้สอดคล้องกับข้อบังคับปัจจุบัน กฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 การกำหนดรอบเวลาประเมินลูกจ้าของมหาวิทยาลัย การขอจ้างครูผู้ช่วยในระยะเวลาจ้างเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )