กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 6(15)/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมคณะก..

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4(35)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประช..

คณะทำงานการจัดการความรู้ จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4(39)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประช..

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 9 ทศวรรษ รว..

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ในโอกาสครบรอบ 89 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี)
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ความภาคภูมิใจ : กิจกรรมคัดแยกขยะ (โครงการ LESS)