มสด. รับใบประกาศเกียรติคุณจากการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ..

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(33)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมค..

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (SDU QA) รอบ 12 เดือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประศาสน์ นิยม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มสด. เป็นประธานในการตร..

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2562

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโย..