การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 13(21)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ม..

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต”

สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “เสริมสร้างค..

อธิการบดี มสด.มอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการพัฒนา..

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายสนับสนุน) “อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงานในสวนดุสิต5.0”

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผน..

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 12(20)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ม..

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(7)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารง..

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทย..

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 2(3)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประช..

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมิน..