ภาพกิจกรรม

สำนักกิจการพิเศษ จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(33)/2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(33)/2566 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) ของสำนักกิจการพิเศษ, (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 3 (ห้อง 1215) อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสวนา Happy Science Happy University: กรณีศึกษา Happy Body

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสวนา Happy Science Happy University: กรณีศึกษา Happy Body และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ  co-working space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2565  

โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม Suan Dusit Smart Camp (วันที่ 10)

โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Suan Dusit Smart Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ระหว่างวันที่ 10 – 26 ตุลาคม 2565 เพื่อให้เด็กมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และการทำอาหาร ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ร่างกาย สติปัญญา และสังคม โดยในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 (วันที่ 10) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบประกาศนียบัตรแก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และน้องๆ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การแสดงความสามารถบนเวทีและการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ เปลี่ยน ปรับ รับ Gen Z

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ เปลี่ยน ปรับ รับ Gen Z ในการนี้ ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อดังกล่าวฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง ILAC Co-Leamiing Space อาคาร Student Adtiviy Space ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยา บริการฉีดวัคซีน moderna ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยา บริการฉีดวัคซีน  moderna ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากร และนักศึกษาที่มารับบริการวัดซีน และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยา ที่ให้ความอนุเคราะห์วัคซีน moderna มาฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธนในการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่องปฎิทินกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 เรื่องแนวทางการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 ตุลาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9(22)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(22)/2565  โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2565 เรื่องสืบเนื่องแนวทางการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2566  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS66) ฯลฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ห้องประชุม ชั้น 5 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 พร้อมนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3(6)/2565

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3(6)/2565 โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์ การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์ การตรวจวัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากกรรมการสภาวิชาการชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระเพื่อพิจารณา 1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจำคณะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ 2) การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

1 2 3 4 5 129