ภาพกิจกรรม

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ในกิจกรรมที่ 2 เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 มิถุนายน 2560

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 22(30)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 22(30)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฏหมายลำดับรองที่เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 4 ฉบับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ศึกษาดูงาน มสด.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) พร้อมทั้งได้บรรยาย เรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการบริการการศึกษาของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้พาเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 8(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(5)/2560 โดยมีวาระคำคัญเรื่อง จำนวนบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ พบผู้บริหารโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีครั้งที่ 4/2560

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560 โดย ผศ.ดร.พิทักษ์. จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา การเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนะธรรมจีนและการร่วมกิจกรรมในงานครัวสวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน การดำเนินงานโครงการปรับปรุงเว็บไซต์และการผลิตวีดิทัศน์ การดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ HSK/HSKK ฯลฯ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (หลังเก่า) วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

งานรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14

ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเกียรติในงาน โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14 จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพี่น้องมุสลิม ทั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงได้รับการตัดเตือนด้านศีลธรรมอันดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามุสลิมแต่ละสถาบันอุดมศึกษาผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืนร่วมกัน วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.ธนวัฒน์ บุรีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯลำปาง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.วราณี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (แห่งใหม่) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 21(29)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 21(29)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น หรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น หรือการยกเลิกการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ร่วมประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืน” เป็นโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosystem Services) ภายใต้หลักการสำคัญ คือ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงต้นทุนด้านบริการระบบนิเวศและยินดีจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบการอนุรักษ์แบบต่าง ๆ ณ โรงแรมรายาวดี รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560

1 127 128 129 130 131 140