ภาพกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มสด. จัดสัมมนา หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา” และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา หัวข้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากรบรรยายดังต่อไปนี้ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หัวข้อ “วิชาการ + กิจกรรมนักศึกษา” รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวข้อ “กิจกรรมสรรค์สร้าง” ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา” อาจารย์ชนะ กร่ำกระโทก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ศูนย์ฝึกอบรมสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก หัวข้อ “SDU QA กับงานด้านกิจกรรมนักศึกษา” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ […]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดูงานโครงการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดูงานโครงการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณาอาจารย์ เพื่อให้โนบายในการเตรียมพร้อมการตรวจประเมินจาก สกอ. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวาระเรื่องแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฏหมายครั้งที่ 25(33)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฏหมายครั้งที่ 25(33)/2560 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. และเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. …. วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่1/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่1/2560 โดยมีวาระเรื่องคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 เรื่องคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งประธานสวนดุสิตโพล พ.ศ.2560 ฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล อาคารสวนดุสิตโพลชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่2(7)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่2(7)/2560 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการ(หลังสิ้นสุดสัญญาเช่า) ร้านถ่ายเอกสารชาญชัย เรื่องรายงานการทำสัญญาให้ใช้พื้นที่ และสัญญาเงินบริจาคและสิทธิพิเศษ ระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมหน่วยงานอิสระ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานอิสระทั้ง 5 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่องการจัดทำแผนจัดหารายได้ และบัญชีเกณฑ์คงค้างประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 6(14)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(14)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ประมาณการกระแสเงินสดและการลงทุน อนุมัติในหลักการ การจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว :พศิน)

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2560

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสสานสัมพันธ์น้องพี่ SDU Game ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ โดยการแข่งขันจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. 60 – 5 ก.ค. 60 เพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้เกิดความสามัคคี ทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมนำกิจกรรมกายบริหารเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายให้กับนักกีฬาก่อนการแข่งขัน ในครั้งนี้ด้วย วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2560

ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

1 126 127 128 129 130 140

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26