ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 9(15)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2560 โดยมีวาระเรื่องขอปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ในรูปแบบโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ปีการศึกษา 2556 เรื่องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ฯลฯ วันที่18 กรกฏาคม 25560 ณ ห้องประชุมลิขิต1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 28(36)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 28(36)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แผนการร่างกฎหมายลำดับรองตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9(13)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9(13)/2560 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานอิสระ ไตรมาสที่3 วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่1(1)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่1(1)/2560 โดยมอบนโยบายการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่องแนวทางขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานวิชาการสู่การปฏิบัติของ มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย และบิดา มารดา คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … , (ร่าง) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … และการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 20(23)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 20(23)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่อนาคตประเทศไทย การจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็น “เปิดคลังความหลากหลายทางชีวภาพไทย ประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ”

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็น “เปิดคลังความหลากหลายทางชีวภาพไทย ประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปด้านเศรษฐกิจกระแสใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ ประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2560 “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2560″ ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดสัมมนาและแสดงปาฐากถาพิเศษ เรื่อง “สานพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาสู่อนาคตประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้นโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มาบรรยายเรื่องเทคนิคของการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

1 124 125 126 127 128 140