ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการขอประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

แนวปฏิบัติในการขอประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป (ศธ0507(2)/ว680 ลว 4 พ.ค. 2560)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาการกำหนดให้เบิกเบี้ยประชุม ของอนุกรรมการและกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)  

ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26