ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Season 2 กิจกรรมที่ 1 : เรารู้จักกันแค่ไหน

สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Season 2 กิจกรรมที่ 1 : เรารู้จักกันแค่ไหน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรม เรารู้จักกันแค่ไหนและกิจกรรมพูดฟัง-พูดไม่ฟัง โดย วิทยากรอาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และช่วงท้ายมีการแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ระหว่างกันและการประชาสัมพันธ์นำเสนอสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Activity space อาคาร 1 ชั้น 2

รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11(23)/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รายละเอียดผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

กิจกรรม “ ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม New Normal New World by SDU Delivery ”

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม New Normal New World by SDU Delivery” ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการ คปอ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา และบุคลากรในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านแนวคิด Circular Living ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย (Green & Clean University) ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานประกอบด้วย 1) การแบ่งปันประสบการณ์ Experience Sharing: SDU delivery ลดขยะตามชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ      ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาโรงเรียนการเรือน คุณพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ […]

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11/2563

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมสำคัญต่าง ๆ อาทิ เรื่อง(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 2 ปี ครบ 3 ปี และครบ 4 ปี เรื่อง(ร่าง)สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. 2562  กรอบระยะเวลา และสรุปรายละเอียดขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(40)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(40)/2562 โดยมีวาระเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร” เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 9(27)/2562

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(27)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องมาตราการควบคุมความปลอดภัยในอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องคู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 เมษายน 2562 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26