ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดอบรมหลักสูตร KM Speed Up การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับชำนาญการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร KM Speed Up การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับชำนาญการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มาบรรยายหัวข้อ “คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับประเมินเข้าสู่ระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และหัวข้อ “กระบวนการและเทคนิคในการจัดทำผลงานการสังเคราะห์งานสำหรับการประเมินเข้าสู่ระดับ “ชำนาญการ” ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 4(22)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(22)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 We cannot display this gallery

มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรบุคลากรศูนย์ฯหัวหิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณของครูอาจารย์ พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีมุ่งใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(6)/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(6)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561  คู่มือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และพิจารณาแหล่งลงทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(32)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(32)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (1 ต.ค.60-31 ธ.ค.60) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (1 ต.ค.60-31 ธ.ค.60) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่12(69)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(69)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่องแบบรายงานคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่องแนวทางการร่างกฎหมายการใช้เงินสวัสดิการเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมแทนงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  21 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่1 ครั้งที่1/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินระดับ 2 ประจำปีงบประมาณ2561 รอบที่1 เรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ2561 รอบที่1 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เลขประจำและอักษรย่อของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เลขประจำและอักษรย่อของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

1 2 3