สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(39)/2566

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(39)/2566
โดยมีวาระ เรื่อง (ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 2563 ฯลฯ
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าพบปะ พูดคุย กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 เมษายน 2566