คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(22)/2566

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(22)/2566 โดยมีวาระเรื่องความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2

-สวนดุสิตโพล

-สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

-ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

-ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

-ศูนย์บริการทดสอบทางวิชกรสวนดุสิต

-โครงการปฎิบัติการอาหารแปรรูป

ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 27 เมษายน 2566


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26