มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดเตรียมงานด้านการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้บริหาร ตามมาตรฐานสวนดุสิต” รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดเตรียมงานด้านการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้บริหาร ตามมาตรฐานสวนดุสิต” รุ่นที่ 1 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ความรู้เรื่องการจัดดอกไม้
– การจัดดอกไม้เพื่อการตกแต่งโต๊ะทำงาน
– การจัดดอกไม้เพื่อการตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร
– การจัดดอกไม้เพื่อการตกแต่งโพเดียม
นางสาวอมร สายสังข์ นางสาวออฤดี เชิดชม นางสาวพิมพวรรณ สุ่มขำ และนายจตุรโชค ยวงอักษร บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ความรู้เรื่องการปอกผลไม้ และการจัดจาน
– การปอก และคว้านผลไม้
– การจัดจานผลไม้ สำหรับผู้บริหาร
ในวันที่สองของการอบรม นางสาวประเสริฐ ขอมธิดา นายปติ ธรรมศิลป์ นายอาทิตย์ ศยามล และนายเฉลิมชาติ เตชะเลิศกมล บรรยาย และฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ความรู้เรื่องการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
– การเลือกใช้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
– การพับผ้าเช็ดปาก
– การจัดโต๊ะอาหารสำหรับผู้บริหาร
– การเลือกเมนูอาหารว่าง อาหารหลัก และเครื่องดื่มในการจัดบริการแบบต่างๆ
– เทคนิคการบริการ และการเสิร์ฟแบบมาตรฐานสวนดุสิต
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 ณ ห้องกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส และหอประชุมรักตะกนิษฐ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต