มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  ที่ปรึกษาอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ การจัดการความปลอดภัยอาหารในมิติ BCG การจัดทำสูตรอาหารเพื่อลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตและบริการ และ ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม บรรยายในห้วข้อ ความรับผิดชอบของธุรกิจอาหารในมิติสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและบริการธุรกิจอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านอาหารและการบริการของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม อาทิ ครัวสวนดุสิต โรมแรมสวนดุสิต เพลส สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โพลคาเฟ่ จัดขึ้น ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566