สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “DATA 2PLAY”

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “DATA 2PLAY”  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้  และนายสนธยา แย้มเดช  หัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง และทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566  ณ ห้อง Activity Space ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต