สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2565

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  มีสาระสำคัญดังนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสองเท่า (จำนวน 24 คน) ของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจัดทำรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นบุคคลภายนอกและมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารธุรกิจ หรือด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
3.มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
4.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
5.มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
6.สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามสมควร
7.มีความเข้าใจในปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565 ข้อ 8 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1.กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน
​            2.กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ จำนวน 1 คน

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญคณะบุคคล/ส่วนงาน/หน่วยงานอิสระ ยื่นแบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dusit.ac.th