ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิต สาขาล่ามภาษามือ มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิต สาขาล่ามภาษามือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต