มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากกรรมการสภาวิชาการชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระเพื่อพิจารณา 1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจำคณะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ 2) การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย