สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564 เรื่อง (ร่าง) กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Online วันที่ 15 กันยายน 2565


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26