สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานมหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 และ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ผศ.ดร.ธนากร ปักษา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และนายทรงเกียรติ ระลึกมูล ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินฯ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังการประเมิน การให้ข้อเสนอแนะ และร่วมตอบคำถาม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 31 สิงหาคม 2565