ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2565

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ปฏิทินและขั้นตอนการพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติได้รับการปรับระดับชั้นงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 3 สิงหาคม 2565