พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณ ร่วมลงนาม โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ มีมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นพยาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แนะนำเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายในหัวข้อ 30 ปี สวนดุสิตโพล และโอกาสนี้ ผู้บริหารและคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และ สวนดุสิตโพล ด้วย เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต