ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์

เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ online ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565