ผู้บริหาร ม.สวนดุสิต เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ณ อาคารรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564