ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ครั้งที่ 9 (14)/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ครั้งที่ 9 (14)/2564 โดยมีวาระเพื่อเสนอเพื่อพิจารณา การคืนค่าใช้จ่ายในการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ,การติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารของครูและบุคลากร, (ร่าง) สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,พิจารณาต่อสัญญาจ้างบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ฯลฯ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต